Require function trong Node.js

Node.js sử dụng kiến trúc module để chia tách code thành các thành phần riêng rẽ để giúp cho việc bảo trì và tái sử dụng code được tốt hơn. Mỗi module là 1 tập hàm có chức năng liên quan tới một đối tượng và được khai báo ở một file.

Note: đây là format của CommonJS.

Export & Import module:

 • Export module với module.exports
 • Import module với require function.

Có 2 cách để export và import module:

 • Cách 1: export và require trực tiếp hàm từ module:
add.js
1
2
3
4
5
6

function add(a, b) {
return a + b;
}

module.exports = add;
index.js
1
2
3
const add = require('./add');

console.log(add(1, 2)); // 3
 • Cách 2: export và require module dưới dạng object:
util.js
1
2
3
4
5
6
7
8

function add(a, b) {
return a + b;
}

module.exports = {
add,
};
index.js
1
2
3
const util = require('./util');

console.log(util.add(1, 2)); // 3

Với cách này, khuyến nghị combine với destructuring assignment:

index.js
1
2
3
const { add } = require('./util');

console.log(add(1, 2)); // 3

Có 2 đặc tính của hàm require mà mình nghĩ bạn cần lưu ý: resolving & caching.

Resolving

Đây là bước Node.js tiến hành tìm ra đường dẫn tuyệt đối của file để import. Các giá trị mà hàm require chấp nhận là:

 • Core module. VD: require('http')
 • 3rd module. VD: require('express')
 • JS file, NODE file, đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối. VD: require('./foo.node'), require('./foo.js') hoặc require('/lorem/ipsum.js')
 • JSON file, tương tự như JS file. VD: require('./foo.json')
 • Folder. VD: require('./foo') (chính là require tới file index.js trong thư mục foo: require('./foo/index.js'))

Đối với trường hợp không phải là đường dẫn tương đối hay tuyệt đối, Node.js sẽ tìm trong thư mục node_modules và tiếp tục truy ngược lên thư mục cha (cho tới lúc chạm root thì dừng) nếu không tìm thấy. VD: giả dụ bạn đang đứng ở thư mục /home/duc/Projects/nodejs và sử dụng require('foo.js') thì thứ tự tìm sẽ là:

 • /home/duc/Projects/nodejs/node_modules/foo.js
 • /home/duc/Projects/node_modules/foo.js
 • /home/duc/node_modules/foo.js
 • /home/node_modules/foo.js
 • /node_modules/foo.js

Và tất nhiên nếu không tìm được kết quả thỏa mãn, Node.js sẽ throw ra Error.

Note:

 • Ngoài ra Node.js còn tìm trong các thư mục được define ở biến môi trường NODE_PATH.
 • Có thể xem Node.js sẽ tìm kiếm module trong những thư mục nào bằng việc log ra path của module
1
console.log(module);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Module {
id: '.',
exports: {},
parent: null,
filename: '/home/duc/Data/Projects/nodejs/index.js',
loaded: false,
children: [],
paths:
[ '/home/duc/Data/Projects/nodejs/node_modules',
'/home/duc/Data/Projects/node_modules',
'/home/duc/Data/node_modules',
'/home/duc/node_modules',
'/home/node_modules',
'/node_modules'
]
}

Caching

Require là tiến trình đồng bộ, việc cache module sẽ giúp giảm thiểu thời gian load ứng dụng. Trong lần đầu tiên module được load, nó sẽ được cache lại, trong các lần require tiếp theo, bản cache của module sẽ được trả về. Xét VD:

foo.js
1
console.log(123);
index.js
1
2
3
4
5
6
7
require('foo.js');

console.log(456);

require('foo.js');

console.log(789);

Và khi chạy file index.js, kết quả xuất hiện sẽ là:

1
2
3
123
456
789

Conclusion

Note: Hiện tại bạn có thể sử dụng ES6 với Babel. Babel sẽ convert cụm import/export sang require/module.exports.

Trên đây là giới thiệu về hàm require trong kiến trúc module của Node.js và một số đặc tính của nó. Thanks for reading!